frogfrog
Water Works
frogfrog
HafanHafanGwasanaethau dwrGwasanaethau carthionGwasanaethau gwastraffCysylltwchDolenni allanol
frog


toiled compost
toiled compost
English site

Gwasanaethau yn ymwneud charthion

Carthion mains ywr norm yn y DU, a cheir llawer o resymau dros ei argymell. Yn gyffredinol, os ydych chin medru cysylltu r brif system garthion, yna fe ddylech chi. Maen rhad, diogel ac effeithiol. Serch hynny, mae rhai adeiladau syn rhy ynysig i fedru cysylltu r brif system. Mewn achosion or fath, bydd angen i chi drin eich carthion eich hun. Ond beth yn union ydyn nin ceisio ei wneud wrth drin carthion, a sut mae mynd oi chwmpas hi?

Beth ydyn nin ceisio ei gyflawni wrth drin carthion?

Wrth drin carthion rydyn nin ceisio glanhau'r dŵr a gafodd ei wneud yn fudr fel y gallwn ei ryddhau yn l ir amgylchfyd naturiol. I wneud hyn, mae angen i ni gael gwared tri phrif beth:
 • -pathogenau (organebau peryglus a all achosi afiechydon)
 • -maetholion. Os rhyddhewch chi garthion heb eu trin ir amgylchfyd naturiol, bydd y maetholion yn ymddwyn fel gwrtaith. Byddant yn achosi cynnydd mewn algae (planhigion bychan), a phroses a elwir yn eutrophication syn gallu lladd llawer or creaduriaid syn byw yn y sianeli dŵr.
 • -solidau. Gallant fod yn ddiolwg, ond yn bwysicach byth maent yn ffynhonnell gref o faetholion, felly wrth gael gwared ohonynt yr ydym yn lleihaur perygl o eutrophication.
 • Sut ydyn ni yn ei drin?

  Y cam cyntaf o drin carthion yw gwahanur soledau oddi wrth yr hylifau ar ffordd orau ou gwahanu yw trwy adael y carthion mewn tanc nes bod y soledau unain arnofio neun suddo. Gallwch wedyn dynnur hylif ymaith o ganol y tanc, a thrin y soledau ar wahn.

  Ceir amryw o ffyrdd o drin yr hylifau, ond mae rhywbeth yn gyffredin rhwng pob un ohonynt; cnt eu cynllunio i wneud cartref dymunol ir micro-organebau syn torri carthion i lawr. Maer micro-organebau hyn angen bwyd, aer, cynhesrwydd a dŵr, felly os ydych chin trin eich carthion eich hun, bydd angen i chi edrych ar l y system fel bod y micro-organebau yn gallu gwneud eu gwaith. Canlyniad y system trin carthion yw dŵr syn unain ddigon glan iw ollwng yn l ir amgylchedd (ir ddaear neu sianel ddŵr lleol), neu iw ddefnyddio ar gyfer rhywbeth arall (e.e. i gyflenwi pwll bywyd gwyllt neu ddyfrior ardd).

  Beth am doiledau compost?

  Ychwanegir dŵr at garthion in galluogi iw symud drwy bibelli ir fan lle y bydd yn cael ei drin. Mae trin carthion yn cynnwys cael gwared soledau or dŵr unwaith eto, yna glanhaur dŵr i safon uchel. Mewn rhai achosion maen symlach i beidio ychwanegu dŵr o gwbl, a chael toiled compost yn lle. Gallwch wedyn ddefnyddio system llawer symlach i drin y dŵr ddaw or gawod, bath, sinc ayb.

  Eisiau gwybod mwy?

  Llyfr cychwynnol da ar drin carthion eich hun yw Sewage Solutions, sydd ar gael yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen. Os ydych chin meddwl am brosiect penodol gall Gwasanaethau Dŵr a Charthion Cymru eich helpu. Gallwn ymweld ch safle ach cynghori am ba mor dda mae unrhyw system bresennol yn gweithio a sut y gellir ei gwella. Gallwn gynllunio system i chi ei gosod eich hun, cydweithio ag Asiantaeth yr Amgylchedd a chyrff rheoli eraill ar eich rhan, a dangos sut i gynnal a chadw eich system.


  corslwyni     water lily    pwll

  Hafan   |    Dŵr   |    Carthion   |    Gwastraff   |    Cysylltwch   |    Dolenni   |    English